“ณเดชน์”พระเอกผู้ยึดหลัก“พอเพียง”ตามรอยพ่อหลวง2017-10-12 00:00:00

“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2541

“เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย บนแนวคิดของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เช่นเดียวกับการดำเนินชีวิตของนักแสดงหนุ่มณเดชน์ คูกิมิยะที่หลายคนชื่นชมว่าเป็นนักแสดงที่มีนิสัยติดดิน ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้ชีวิตอย่างยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพ่อหลวงในรัชกาลที่ 9 เสมอมา โดยเฉพาะการปลูกบ้านสวนที่จังหวัดขอนแก่น ที่ได้สร้างระบบพออยู่พอกิน ปลูกผัก และเลี้ยงปลา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างที่น่าชื่นชม...


ณเดชน์ ยังใช้ชีวิตโดยคำนึงอยู่เสมอว่าตนเองคือลูกคนหนึ่งของพ่อหลวงดังเช่นชาวไทยทุกคน ด้วยการน้อมนำคำสอนของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่อง“ความพอเพียง”ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้เขาจึงเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างรู้จักความประหยัด และการเก็บออม โดยมีพื้นฐานจากความมีสติเพราะหากทุกคนมีสติจะรู้ว่าตนเองอยู่ตรงจุดไหน มีหน้าที่อะไร จึงทำให้เกิดความพอเพียงขึ้นมา ไม่ว่าจะใช้ชีวิตในฐานะพระเอก หรือเป็นนักธุรกิจที่มีความร่ำรวย และประชาชนทั่วไป เพราะเขาเชื่อมั่นว่าพื้นฐานเหล่านี้จะทำให้ทุกคนไม่อดอยาก ไม่เดือดร้อน หรือเป็นการพอประมาณกับฐานะของตน

ไม่เพียงเท่านี้ ณเดชน์ ยังแบ่งปันและส่งต่อความดีให้แก่ผู้อื่น เพราะเขาคิดว่าเมื่อมีความพอเพียง ก็จะไม่ต้องการสิ่งที่เกินความต้องการ จึงทำให้มองไปถึงสังคมว่าขาดแคลนสิ่งใด ซึ่งเขาพร้อมช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคมอยู่เสมอ จึงมักได้เห็นภาพของพระเอกหนุ่มที่ร่วมเดินทางไปยังถิ่นทุรกันดารหรือสถานที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริจาคสิ่งของแก่ประชาชนอยู่บ่อยครั้ง นับเป็นการทำความดีซึ่งดำเนินตามรอยคำสอนของพ่อ และทำให้เขาระลึกเสมอว่าจะเป็นคนดีของสังคม และจะทำความดีในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อไป

How to pay / ช่องทางการชำระเงิน